අනුරාධපුර අලුත් නුවර පාරට මුහුණලා පර්චස් 99ක ඉඩම විකිණීමට.

7CXR+98M, Anuradhapura, Sri Lanka
Rs 19,800,000

Land Features

  • 15 feet road

Details

අනුරාධපුර අලුත් නුවර පාරට මුහුණලා පර්චස් 99ක ඉඩම විකිණීමට.
කර්මාන්තයකට, ව්‍යාපාර ස්ථානයකට හෝ පදිංචියට ඉතාමත් සුදුසු ස්ථානයකි.

▪︎ මුලු මුදල ලක්ෂ 198 ක් පමණයි
▪︎ පර්චස් 99ක්
▪︎ අනුරාධපුර නගරයට මිනිත්තු 10න්
▪︎ සියලුම සුපිරි වෙළදසැල් මිනිත්තු10 න්
▪︎ ශ්‍රී මහා බෝධිය, රුවන්වැලි මහා සෑය මිනිත්තු 15 න්
▪︎ අනුරාධපුර රෝහලට 4km
▪︎ බැංකු ණය පහසුකම්.
▪︎ Jayabumi oppu (ජයභූමි ඔප්පු)
▪︎ ජලය, විදුලිය, සහ ෆයිබර් අන්තර්ජාල ප්‍රවේශ පහසුකම්
▪︎ අනුරාධපුර සියලුම පාසල් 10min දුරකින්.
▪︎ සියලුම රාජ්‍ය ආයතනය කිලෝමීටර 4km ක දුරකින් පිහිටා ඇත.
▪︎ සියලුම රජයේ බැංකු සහ පෞද්ගලික බැංකු මෙම ස්ථානයේ සිට 4km.
▪︎ ශ්‍රී මහා බෝධියට රුවන්වැලි මහා සෑයට ඇතුළු පූජා භූමියට 5km.

Plans

corrected.png

Attachments

  • ID: 12459
  • Published: June 13, 2023
  • Last Update: June 13, 2023
  • Views: 112