බන්ඩාරවෙල නගරයට විනාඩි 10 ක දුරින් පර්චස් 100ක ඉඩමක් ඇත

Land Features

  • 10 feet road
  • Boundary wall

Details

පර්චස් 1ක් 280000

  • ID: 5447
  • Published: December 17, 2020
  • Last Update: December 17, 2020
  • Views: 209