අංගෝඩ කැලනිමුල්ල කාබර 3 බාහත් රුම් 2 ගබඩා කාබරය පරචස් 6 වට තාප්පය cctv 076403044