පෝරේ අතුරුගිරිය ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට !!!

Rs 7,000,000

Land Features

  • 8 feet road

Details

පෝරේ අතුරුගිරිය ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට !!!
පෝරේ අතුරුගිරිය අධිවේගී මාර්ගයේ පිවිසුමට හා 170/190 මාර්ගයට මීටර 450 දුරින් පර්චස් 10 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත..
අඩි 8 පාර…
අඩි 8 පාරේ, මිටර 20 පමන ඉතා කිට්ටුවෙන් ඉඩම පිහිටා ඇත. ..
මිල ගණන් සාකච්චා කරගත හැක.
0715122501

  • ID: 12090
  • Published: April 24, 2023
  • Last Update: April 24, 2023
  • Views: 24