ඉඩමක් විකිණීමට

Welangalla, Avissawella, Sri Lanka
Rs 16,500,000

Land Features

  • Calm environment
  • Electricity and Water Supply
  • Price negotiable
  • Square land

Details

අවිස්සාවේල්ල වෙලන්ගල්ල කාපට් පාරට මුහුනලා අක්කර 3 පමණ ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ.

💲ගොඩ ඉල්ලම් සහිතයි.

💲ගෙඩි පතල් කැපීමටද සුදුසුයි.

💲නිවසක් ඉදිකිරීමට හෝ වගාවන් සදහා වඩාත් යෝග්‍යය වේ.

💲තෙකලා විදුලිය හා ලිං ජලය සහිතයි.

💲සින්නක්කර ඔප්පු සහිතයි.

🚘 අවිස්සාවේල්ල නගරයට —- 7km

📞 වැඩි විස්තර —- 0713942328

  • ID: 5200
  • Published: November 29, 2020
  • Last Update: November 29, 2020
  • Views: 230