නිවසක් ඉක්මන් විකිණීමට

W4VX+WP9, Avissawella, Sri Lanka
Rs 7,900,000

House Features

  • 12 feet road
  • Price negotiable
  • well water

Details

නිදන කාමර 3
නාන කාමර 2
සාලය (ටයිල් කර ඇත)
කෑම කාමරය
කුස්සිය
ස්තෝප්පුව සහ ගරාජය ( ටයිල් කර සිවිලිම් ගසා නිම කර ඇත)

අලන්කාර ගෙබිම සහිතව ගේට්ටු දමා සම්පූර්ණ තාප්ප ගසා නිම කර ඇත…
අවිස්සාවේල්ල කොලඹ ප්‍රදාන මාර්ගයට 400m

මුදල් හදිස්සියක් නිසා ඉක්මනින් විකිනීමට මුදලේ වෙන්සක් කරනු ලැබේ.

  • ID: 8729
  • Published: December 3, 2021
  • Last Update: December 9, 2021
  • Views: 292