නිවසක් විකිණීමට

Avissawella, Sri Lanka
Contact for price

House Features

 • Calm environment
 • Ceiling Fans
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity
 • Electricity and Water Supply
 • Fully furnished
 • solar hot water system

Details

අවිස්සාවේල්ල මාදොල නිවසක් විකිණීමට ඇත.
🌼.පර්චස් 17කි
🌼.ප්‍රධාන පාරට විනාඩි 5කි.
🌼.කාමර 3යි.මුළු නිවසම ටයිල් කර සිවිලිම් ගසා ඇත.
🌼.නිවස කොටස් දෙකකින් යුක්ත යි.
🌼.බාතෲම් 2ක් සහිතය
🌼.ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත..0742024365 අමතන්න..

 • ID: 12385
 • Published: May 27, 2023
 • Last Update: May 27, 2023
 • Views: 9