කුඩා Annex කුලියට, Wickramasinghepura

Rs 30,000 /month

House Features

  • 20 feet road
  • Boundary wall

Details

වික්‍රමසිංහපුර ITN පාරේ දෙමහල් නිවසක පහත මාලය කුලියට දීමට අැත.කාමර 2ක් ,කුස්සිය,නාන කාමර 1ක් :සේවයේ නියුතු ගැහැණු ළමයි /පිරිමි ළමයි සදහා….මාසික කුලිය රැ.30 000/ දුරකතන-075 4628994,0114997962

  • ID: 5805
  • Published: January 7, 2021
  • Last Update: January 7, 2021
  • Views: 461