බොරලැස්ගමුව නගරයට මීටර් 850ක් වැනි කෙටි දුරකින් ඉතා වටිනා ඉඩමක්

122 A Lake Rd, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Rs 12,000,000

Land Features

  • 12 feet road
  • Boundary wall

Details

බොරලැස්ගමුව නගරයට මීටර් 850ක් වැනි කෙටි දුරකින් ඉතා වටිනා ඉඩමක් . සුහදශීලී පරිසරයක පිහිටි ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට ඔබටත් අවස්තාවක් දැන්ම අමතන්න
පර්චස් 7.0
පර්චසයක මිල රු.මි.1.85(1850000)
මිල සාකච්ඡා කර ගත හැක.
0718174257
0774743277

  • ID: 6583
  • Published: March 5, 2021
  • Last Update: March 5, 2021
  • Views: 268