කොළඹ Perch 5 ඉඩම සහ perch 10.5 ඉඩම විකුනීමට ජල, විදුලි මීටර සම්බන්ධතා නොමිලේ

XVFH+QHH, Sri Wickrama Mawatha, Colombo, Sri Lanka
Rs 1,600,000

Land Features

  • Easy access to Schools and Hospitals

Details

කොළඹ Perch 5 ඉඩම සහ perch 10.5 ඉඩම විකුනීමට ජල, විදුලි මීටර සම්බන්ධතා නොමිලේ

  • ID: 11531
  • Published: February 27, 2023
  • Last Update: February 27, 2023
  • Views: 25