කොස්ගම පර්චස් 14 ක වටිනා ඉඩමක් මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත ඉක්මනින් විකිණීමට

W4QQ+65H, Kosgama, Sri Lanka
Rs 4,200,000

Land Features

  • 20 feet road
  • Boundary wall

Details

කොස්ගමට 3.5km, සාලාවට 2km, හංවැල්ලට 6.5km, අවිස්සාවේල්ල කොළඹ ප්‍රදාන මාර්ගයට 500m

අඩි 18 මාර්ගය, තෙකලා විදුලිය, නල ජලය, සුහදශීලි අසල්වැසියන්, නිස්කලංක පරිසරය. ස්ථිර පදිංචියට ඉතාමත් සුදුසුයි

පර්චසය ලක්ෂ 3යි (මිල ගණන් සාකච්චා කරගත හැක)
අමතන්න 0773035290 (පියල්)

  • ID: 12333
  • Published: May 27, 2023
  • Last Update: May 27, 2023
  • Views: 9