පොල්ගස්ඕවිට රිලාවල පිහිටි පර්චස් 19ක ඉඩමක්. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කහතුඩුව පිවිසුමට හා 120 හොරණ කොළඹ පාරට විනාඩි 5යි. නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි ඉතා අගනා පර්චස් 19ක බිම් කොටස විකිණීමට ඇත. විදුලිය, ජල පහසුකම් සහිතයි. පර්. 1 ලක්ෂ 6.5ක. පිරිසිදු ඔප්පු ඇත.

QXVH+4JV, Sri Saranankara Rd, Polgasowita, Sri Lanka
Rs 650,000

Details

පොල්ගස්ඕවිට රිලාවල පිහිටි පර්චස් 19ක ඉඩමක්. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කහතුඩුව පිවිසුමට හා 120 හොරණ කොළඹ පාරට විනාඩි 5යි.
නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි ඉතා අගනා පර්චස් 19ක බිම් කොටස විකිණීමට ඇත. විදුලිය, ජල පහසුකම් සහිතයි.
පර්. 1 ලක්ෂ 6.5ක. පිරිසිදු ඔප්පු ඇත.

  • ID: 11317
  • Published: January 24, 2023
  • Last Update: January 24, 2023
  • Views: 59