මීගොඩ,නාවලමුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා පිහිටි ඉඩමක් විකිනීමට ඇත. පිවිසීමට මාර්ග දෙකක් සහ ජල විදුලි පහසුකම් සහිතයි. Perch 1= 3/60 Perch 21.5 0779401095

Maradana Railway Station, Jayantha Weerasekara Mawatha, Colombo 01000, Sri Lanka

Details

මීගොඩ,නාවලමුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා පිහිටි ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.
පිවිසීමට මාර්ග දෙකක් සහ ජල විදුලි පහසුකම් සහිතයි.
Perch 1= 3/60
Perch 21.5
0779401095

  • ID: 6464
  • Published: February 20, 2021
  • Last Update: February 20, 2021
  • Views: 244