හෝමගම බෙරුකැටිය ආසන්නයේ පර්චස් 12ක අනර්ඝ ඉඩම

Rs 3,600,000

Land Features

  • 20 feet road

Details

හෝමගම බෙරුකැටිය 129,280 ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මීටර් 300ක් ආසන්නයේ පිහිටා ඇති පර්චස් 12 බිම්කොටස.
නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි.

  • ID: 7250
  • Published: May 22, 2021
  • Last Update: May 22, 2021
  • Views: 503