කැස්බෑව කුඩමාදූව පාරේ පර්චස් 20ක්

Asiri Pl, Piliyandala, Sri Lanka
Rs 1,300,000

Land Features

  • 15 feet road

Details

පර්චස් 20 ක් තියනවා❤️පර්චස් 1ක් ලක්ස 6.5
නිරවුල් ඔප්පු

  • ID: 5773
  • Published: January 6, 2021
  • Last Update: January 6, 2021
  • Views: 158