කොට්ටාව විදයාල හංදියෙන් පර්චස් 10

VX85+MR2, Kottawa - Malabe Rd, Sri Jayawardenepura Kotte 10230, Sri Lanka
Rs 20,500,000

Land Features

 • 15 feet road
 • Boundary wall
 • Calm environment
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity
 • Electricity and Water Supply
 • Land within city limit
 • proximity to a Highway Entrance
 • Residential area
 • Square land

Details

විදයාල හ්ංදියට 300m
පර්චස් 10
තාප්පය
සාදා නිමකල පැරණි නිවස
පර්චස් 1 ලක්ෂ 20.05

 • ID: 10821
 • Published: October 21, 2022
 • Last Update: October 21, 2022
 • Views: 123