කෝට්ටේ සිරිකොත අසල අර්ද ලෙස ඉදිවූ නිවසක් සමග පර්චස් 11ක ඉඩමක්

Pita Kotte, Sri Jayawardenepura Kotte 10100, Sri Lanka
Rs 22,000,000

Land Features

  • 10 feet road
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Price negotiable
  • Residential area

Details

කෝට්ටේ සිරිකොත අසල අර්ද ලෙස ඉදිවූ නිවසක් සමග පර්චස් 11ක ඉඩමක් විකිනිමට ඇත. පර්ච් එකක් ලක්ශ 20කි.
වැඩි විස්තර සදහ විමසන්න – 0773051988

  • ID: 5937
  • Published: January 16, 2021
  • Last Update: January 16, 2021
  • Views: 223