අඩුම මිලට මාලබේ වැලිවිට ඉඩමක්

Namal Pl, Malabe, Sri Lanka
Rs 650,000

Land Features

 • 12 feet road
 • 15 feet road
 • 20 feet road
 • Calm environment
 • Electricity and Water Supply
 • Land within city limit
 • Price negotiable
 • Residential area
 • Square land

Details

අඩුම මිලට පර්චස් 14ක් මාලබේ වැලිවිට නාමල් පෙදෙස පාරෙන් විකිණීමට ඇත අදම අමතන්න ප්ලෑන් අනුමත කර ඇත නලජලය විදුලිය ලබාගත හැක හතරැස් ඉඩමකි

 • ID: 6042
 • Published: January 28, 2021
 • Last Update: January 28, 2021
 • Views: 271