අරංගල – හෝකන්දර ප්‍රධාන මාර්ගයට සමීපව (මීටර් 50) පර් 12.2 ඉඩම හා කාමර 3 අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට.