ඉඩම විකිණීමට

Rs 4,400,000

Land Features

  • Calm environment
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Price negotiable
  • Residential area
  • Square land

Details

වටරැක හයිලෙවල් මාර්ගයට නුදුරින් සුන්දර නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි මෙම ඉඩම විකිණීමට. ඉඩම තුළට නල ජලය ලබා ගෙන ඇත. දෙපැත්තකින් තාප්ප බැද ඇත. විමසීම් 0713476089

  • ID: 10851
  • Published: October 28, 2022
  • Last Update: October 28, 2022
  • Views: 74