නිවසක් සෑදීමට වඩා සුදුසු පර්චස් 29ක ඉඩම

Land Features

  • 12 feet road
  • Calm environment
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Price negotiable

Details

පාදුක්ක අරුක්වත්ත 125 ප්‍රධාන බස් පාරට 600m දුරින් පර්චස් 29ක නිවසක් සෑදීමට ඉතා සුදුසු ඉඩම , ලිං ජලය , විදුලිය , කාපට් පාර , පාදුක්ක දුම්රිය ස්ථානයට විනාඩි දෙකයි ,NSBM , NANO ,NDT , CAMPUS 15min ලගාවිය හැකිය
0718840162

  • ID: 4501
  • Published: October 9, 2020
  • Last Update: October 9, 2020
  • Views: 178