පාදුක්ක ප්‍රධාන නගරයට නුදුරින් නිස්කලංක පරිසරයක පුළුල් කාපට් මාර්ගයකට මුහුණලා පිහිටි මෙම පර්චස් 40ක නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණේ. මිල ගණන් සාකච්චා කර හැක. 0702860112 / 0772466371

Rs 210,000

House Features

  • 15 feet road

Details

පාදුක්ක ප්‍රධාන නගරයට නුදුරින් නිස්කලංක පරිසරයක පුළුල් කාපට් මාර්ගයකට මුහුණලා පිහිටි මෙම පර්චස් 40ක නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණේ. මිල ගණන් සාකච්චා කර හැක.

  • ID: 7644
  • Published: July 22, 2021
  • Last Update: July 22, 2021
  • Views: 355