අගනා පර් 7ක ඉඩමක් පිලියන්දලට සහ මහරගමට නොදුරින්

634 Sri Vijaya Rd, Pannipitiya, Sri Lanka
Rs 5,390,000

Land Features

  • 15 feet road
  • Calm environment
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Price negotiable
  • Residential area
  • Square land

Details

අගනා පර් 7ක ඉඩමකි..
නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇති. අඩි 15ක පිවිසුම් මාර්ගය සමග පිලියන්දල , මහරගම, කොට්ටාව නගර වලට ඉතාම ආසන්නව පිහිටා ඇත..
නිරවුල් ඔප්පු සමග වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0714141287

පිලියන්දලට – 4 Km
මහරගමට – 4 Km
කොට්ටාවට – 7 Km

  • ID: 4506
  • Published: October 10, 2020
  • Last Update: October 10, 2020
  • Views: 453