පන්නිපිටිය මොරකැටිය kosgahahena ඉඩමක් 10p විකිණීමට

Arawwala Rd, Pannipitiya 10230, Sri Lanka