පිලියන්දල කොට්ටාව පාරට 200m.(296 බස් පාර)

RWCW+JMH, Pannipitiya, Sri Lanka
Rs 6,900,000

Land Features

 • 20 feet road
 • Boundary wall
 • Calm environment
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Land within city limit
 • proximity to a Highway Entrance
 • Residential area
 • Square land
 • water supply

Details

පන්නිපිටිය පැලැන්වත්තේන් අගනා නේවාසික ඉඩමක්.
බිම් කොටසම ලක්ෂ 69යි.(මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක )
පිලියන්දල කොට්ටාව පාරට 200m.(296 බස් පාර)
මහරගම නගරයට විනාඩි 5යි කොට්ටාව අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ගයට විනාඩි 10යි.
විදුලිය ,නලජලය ඇතුලු සියලුම පහසුකම් සමගින් අඩි 20 පාරට මුහුණලා පිහිටි ඉඩම.
අමතන්න 0706990551

Plans

Screenshot_2022-05-25-11-05-41-83 (1).jpg

 • ID: 11786
 • Published: March 16, 2023
 • Last Update: March 16, 2023
 • Views: 9