කහතුඩුව ගෝනපලින් වටිනා ඉඩමක්

Rs 3,975,000

Land Features

  • 15 feet road
  • Calm environment
  • Electricity and Water Supply
  • Price negotiable
  • proximity to a Highway Entrance
  • Square land

Details

කහතුඩුව ගෝනපලින් වටිනා ඉඩමක්
120 පාරට මීටර් 500 යි
ගෝනපොල හන්දියට 1 Km
තෙකලා විදුලිය සහ නල ජලය සහිත
කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5 යි.
ඉතා හොද නේවාසික වටපිටාවක් ඇති පර්චස් 10.6 ක තැනිතලා ඉඩම (යස් ලෑන්ඩ් ඉඩම් ව්‍යාපෘතියෙන් මිලදී ගත් )
ඉක්මනින් විකිනීමට.

Plans

Land Plan.JPG

  • ID: 11007
  • Published: November 18, 2022
  • Last Update: November 18, 2022
  • Views: 58