සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්.

Rs 13,500,000

House Features

  • Price negotiable

Details

සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්.
ඉඩමේ සිට Food City එකට මීටර් 200
පර්චස් 12.5 ඉඩම.
🛣️🚗
සීග්‍රයෙන් දියුණු උන කොට්ටාව පුරවරයෙන්
කොට්ටාවට මිනිත්තු 10
පිලියන්දලට මිනිත්තු 10
කැස්බෑට මිනිත්තු 10 ක දුර.
ලක්ශ 135
ඉක්මනින්ම විකිනීමට..
0762269377

  • ID: 5520
  • Published: December 21, 2020
  • Last Update: December 21, 2020
  • Views: 501