අම්බලංගොඩ ධර්මාෂෝක විදුහල අසල ඉඩමක්

Rs 7,500,000

Land Features

  • 10 feet road

Details

Perches 8.7
අම්බලංගොඩ බස් නැවතුම්පළට මීටර් 600
ධර්මාෂෝක විදුහලට මීටර් 300
ජල විදුලිය සහිත….

  • ID: 5953
  • Published: January 18, 2021
  • Last Update: January 18, 2021
  • Views: 410