ගාල්ල, බද්දේගමීන් 16 perch

45MG+6V Telikada, Sri Lanka
Rs 140,000 /month

Land Features

  • Calm environment
  • Electricity
  • Facing a paddy field
  • Price negotiable
  • proximity to a Highway Entrance
  • Residential area

Details

ගාල්ල, බද්දේගමීන් කුඹුරු යායකට මුහුණලා, නිදහස් පරිසරයක
දොඩන්ගොඩ-තෙලිකඩ මාර්ගයට 400m
බද්දේගම නගරයට 5km (10min)
බද්දේගම අදිවේගී මාර්ග පිවිසුමට 7km
කෘෂිකාර්මික හො නේවාසික බාවිතයට
පර්චර්ස් 16.64, නිරවුල් ඔප්පු

Plans

01.jpg

02.jpg

04.jpg

Map _closeup 2.jpg

  • ID: 10697
  • Published: October 5, 2022
  • Last Update: October 5, 2022
  • Views: 79