අම්බලන්ගොඩ ඇල්පිටිය ප්‍රධාන පාර මුහුණතින් පර්චස් 65ක ඉඩමක් විකිනීමට

Rs 40,000,000

Details

🛑 අම්බලන්ගොඩ ඇල්පිටිය ප්‍රධාන පාර මුහුණත 3 කනුව මහගොඩ සාරන්ග studio අසල පර්චස් 65ක ඉඩම විකිණීමට

🛑 පාර මූණත අඩි 100 පමණ
🛑 අම්බලන්ගොඩ නගරයට 4Km
🛑 මහඒදන්ඩ නගරයට 3km (BOC Bank,Peoples Bank,DFCC Bank,Cargills,)

වැඩි විස්තර 077-544-2081

  • ID: 12101
  • Published: April 24, 2023
  • Last Update: April 24, 2023
  • Views: 27