ඇල්පිටිය බස් නැවතුම්පොළට 900m පර්චස් 20.55 (නල ජලය, විදුලිය සමඟ සින්නක්කර ඔප්පු)

Rs 5,000,000

Land Features

  • Calm environment
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply

Details

ඇල්පිටිය නගරයේ ආසිරි උයන අසළ
ඇල්පිටිය බස් නැවතුම්පොළට 900m
ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට 1.2 Km
රතනසිරි විද්‍යාලයට 500 m
පර්චස් 20.55
නල ජලය, විදුලිය සමඟ සින්නක්කර ඔප්පු

  • ID: 12423
  • Published: June 1, 2023
  • Last Update: June 1, 2023
  • Views: 65