අධිවේගී මාර්ගය අසල ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.

Rs 70,000

Land Features

  • proximity to a Highway Entrance

Details

ගාල්ල අකුරැස්ස පාරේ පිලාන පින්නදූව මාර්ගයේ හයිවේ පාලම ආසන්නයේ පර්චස් 24 ක ඉඩම විකිණීමට ඇත.

💠 පින්නදූව හයිවේ පිවිසුමට කි.මී 2 1/2
💠 ජනාධිපති බාලිකා පාසලට කි.මී 3

  • ID: 5598
  • Published: December 26, 2020
  • Last Update: December 26, 2020
  • Views: 251