ගාල්ල අකුරැස්ස ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පර්චස් 15 ක ඉඩම විකිණීමට.

28H8+V55, Angulugaha, Sri Lanka
Rs 5,775,000

Land Features

  • Price negotiable

Details

ඉතා වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට,ඉමදුව හයිවේ එන්ට්‍රස් එකට කි.මි 3 යි.ගාල්ලට කි.මි.18.මිල ගනන් සාකඡ්චා කරගත හැක.

Plans

WhatsApp Image 2022-04-18 at 9.54.53 PM.jpeg

Attachments

  • ID: 9349
  • Published: April 24, 2022
  • Last Update: April 24, 2022
  • Views: 147