ගාල්ල අවටින් ඉඩමක් විකිණිමට

103 Nawinna Rd, Galle, Sri Lanka
Rs 255,000

Land Features

  • 8 feet road

Details

ගාල්ල ,කහදුව වත්ත හන්දියට ආසන්නයෙ නාවින්න පාරේ බෝධිය අසල,අඩි 8 පාර සහිත පර්චස් 16ක ඉඩමක් විකිණිමට ඇත.
කරාපිටියට 1.5km
ගාල්ලට 3km දුර.

අමතන්න:- 0758025881

  • ID: 5143
  • Published: November 24, 2020
  • Last Update: November 24, 2020
  • Views: 386