ගාල්ල තල්ගම්පල මංසන්ධිය ආසන්නයේ පර්චස් 12 ක ඉඩමක්

Rs 2,800,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

ගාල්ල තල්ගම්පල මංසන්ධිය ආසන්නයේ පර්චස් 12 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

  • ID: 4063
  • Published: August 20, 2020
  • Last Update: August 20, 2020
  • Views: 380