ගාල්ල හපුගල ඉන්ජිනේරු පීඨය අසල පිහිටි පර්චස් 7ක පමණ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

10 Wakwella Road, Hapugala, Sri Lanka
Rs 3,580,000

Land Features

  • 20 feet road
  • Calm environment
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Price negotiable

Details

ගාල්ල හපුගල ඉන්ජිනේරු පීඨය අසලම පිහිටි අගනා බිම් කොටසකි. නේවාසිකාගාරයක් තැනීමට වඩාත් සුදුසු වේ.

  • ID: 6296
  • Published: February 10, 2021
  • Last Update: February 10, 2021
  • Views: 256