ගාල්ල හපුගල මවුන්ට්ප්ලසන්ට් වත්ත පිහිටි පර්චස් 11.46ක වටිනා ඉඩමක් සහිතව දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට

35MX+C78 Hapugala, Sri Lanka
Rs 13,000,000

House Features

 • 12 feet road
 • Ceiling Fans
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Price negotiable
 • Servants room and toilet
 • well water

Details

ගාල්ල හපුගල මවුන්ට්ප්ලසන්ට් වත්ත පිහිටි පර්චස් 11.46ක වටිනා ඉඩමක් සහිතව දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට

නිදන කාමර 5ක්
අංග සම්පූර්ණ නාන කාමරය… Read

ගාල්ල හපුගල මවුන්ට්ප්ලසන්ට් වත්ත පිහිටි පර්චස් 11.46ක වටිනා ඉඩමක් සහිතව දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට

නිදන කාමර 5ක්
අංග සම්පූර්ණ නාන කාමරය (අතිෙර්ක නානකාමරයක් වෙනම ඇත)‍
කෑම කාමරය,කුස්සිය
ආලින්දය
නිරවුල්, සින්නක්කර ඔප්පු
සියලු පහසුකම් සහිතව. (තාප්පය සහ ඉෙලක්ෙට්‍රානික් ෙග්ට්ටුවක් සහිත)
නිස්කලංක පරිසරයක

ඉංජිෙන්රැ පීටයට විනාඩි 10යි
මවුන්ට් කැලවරි ජාත්‍යන්තර පාසලට නුදුරින්.

මිල ලක්ෂ 130.
(පරීක්‍ෂා කර මිල සාකච්ඡා කල හැක)

Two story House for sale at 11.46 perches land in Mount Pleasant Estate, Hapugala, Galle

5 bedrooms
Fully furnished bathroom (there is a separate bathroom)
Dining room, kitchen
The porch
Clear, freehold deeds
With all facilities. (With wall and electronic gate)
In a quiet environment

10 minutes to the Engineering Faculty
Close to Mount Calvary International School.

Price 130 lakhs.
(Prices can be checked and negotiated)

 • ID: 9240
 • Published: March 22, 2022
 • Last Update: March 22, 2022
 • Views: 288