ගාල්ල , හපුගල Mount Calvary ජාත්‍යන්තර පාසල ආසන්නයෙන් පර්චස් 13.31 ක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Rs 5,500,000
 • Property type: Land
 • District: Galle
 • City: Galle
 • Offer type: For Sale
 • Land size: 13.31 Perches
 • Land Value: 413000 per perch
 • Contact Number: 779670448

Land Features

 • 20 feet road
 • Boundary wall
 • Calm environment
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity
 • Electricity and Water Supply
 • Price negotiable
 • Residential area
 • Square land
 • water supply

Details

හපුගල universal city හි පර්චස් 13.31ක අගනා ඉඩමක් කඩිනමින් විකිණීමට ඇත.කරාපිටිය නගරයට 2km සහ ගාල්ල නගරයට 5km දුරින් රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයීය ඉංජිනේරුපීඨය අසළ නිදහස් පරිසරයක පිහිටා ඇත.

 • ID: 11204
 • Published: January 11, 2023
 • Last Update: January 11, 2023
 • Views: 73