කරාපිටියට ආසන්නයේ (අම්බලන්වත්ත)

Paramount Park Rd, Galle, Sri Lanka
Rs 350,000

Land Features

  • 15 feet road

Details

ගාල්ල අම්බලන්වත්ත ප්‍රදිප් රනවිරු මවතේ පර් 12.5 ක ඉඩමක් විකිනිමට.. කරාපිටිය රොහලට 1.5 km, ගාල්ල නගරයට 4.3 km දුරින්.. ඉක්මනින් විකිනිමට..

පර්චසය ලක්ශ. 3.50 (කතාකරගත හැක)
(0779981838 විරාජ්)

  • ID: 5767
  • Published: January 6, 2021
  • Last Update: January 6, 2021
  • Views: 232