ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලට 1 km එකක දුරින් mahawatta හන්දිය ආසන්නයේ පාරට යාබදව පිහිටා ඇති පර්චස් 10 ක ඉඩම සහ නව නිවසක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. ඉතා පිරිසිදු ඔප්පු විමසන්න H K Yasapala 0789516017

House Features

  • 10 feet road

Details

ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලට 1 km එකක දුරින් mahawatta හන්දිය ආසන්නයේ පාරට යාබදව පිහිටා ඇති පර්චස් 10 ක ඉඩම සහ නව නිවසක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. ඉතා පිරිසිදු ඔප්පු
විමසන්න
H K Yasapala 0789516017

  • ID: 5397
  • Published: December 13, 2020
  • Last Update: December 13, 2020
  • Views: 578