අඩක් නිමකල නිවසක් සමග ඉඩම

Rs 2,500,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

අඩක් නිමකල නිවස හා 10.28p ඉඩම විකිණීමට ඇත . දෙල්ගොඩ කිරිඳිවැල පාරේ දෙකටන සිට ඉඩමට ඇති දුර මීටර් 800ක් පමණයි. ප්‍රධාන පාරේ සිට ඉඩමට ඇති දුර මීටර් 75 යි .නල ජලය විදුලිය ලබාගෙන ඇත . අඩක් නිමකල නිවසක් තනා ඇත .මිල -2500000/= -0761123404

  • ID: 6929
  • Published: April 2, 2021
  • Last Update: April 2, 2021
  • Views: 529