අඩක් නිමකල නිවස හා ඉඩම

Delgoda - Kirindiwela Rd, Sri Lanka
Rs 2,500,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

අඩක් නිමකළ නිවස හා ඉඩම. දෙල්ගොඩ කිරිඳිවැල පාරේ ප්‍රධාන සිට නිවසට ඇති දුර මීටර් 75 යි නල ජලය හා විදුලිය ඇත .

  • ID: 4448
  • Published: September 28, 2020
  • Last Update: September 28, 2020
  • Views: 226