කඩුවේල බැලුම්මහර පාරේ නුවර පාරට ම්20 පාර පේන දුර තැනිතලා ඉඩම පරචස් එකක් හතරයි විසිපහක්