කිරිදිවැල – ගම්පහ මාර්ගයේ ඉඩම වහාම විකිණේ.

Rs 3,750,000

Land Features

  • 10 feet road

Details

කිරිදිවැල – ගම්පහ මාර්ගයේ රජාවාන පන්සල අසල පාරේ මීටර් 600 ක් දුරින්
විදුලිය,නල ජලය සහිත පර්චස් 12.5 ඉඩම වහාම විකිණේ.
කිරිදිවැල නගරයට 2.3km
නුවර පාරට – යක්කල නගරයට 15km
– පස්යාලට 19km
-මුදුන්ගොඩට 15km
0714445964/0756817177

  • ID: 4770
  • Published: October 19, 2020
  • Last Update: October 19, 2020
  • Views: 226