දෙකටන කොළඹ 226 බස් පාරේ තුංමන්හන්දිය අසල අඩි 10ක පාරක් සමග පර්චස් 15ක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

Land Features

  • 10 feet road

Details

පර්චස් 15යි 226 දෙකටන කොළඹ බස් පාරේ තුංමන්හන්දිය අසල අඩි 10ක පාර මීටර් 20ක් දුර නැත ඉඩමට ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.ගෙයක් හෝ බොඩිං කාමර සෑදීමට ඉතා සුදුසුය

  • ID: 4858
  • Published: October 27, 2020
  • Last Update: October 27, 2020
  • Views: 197