බියගම සියඹලාපේ ප්‍රදේශයේ වෙලදකලාපයට නුදුරින් නිවසක්

House Features

 • 10 feet road
 • Calm environment
 • Cement floor
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Open Kitchen
 • Partly completed
 • Price negotiable

Details

කාමර 4ක් සහ Bathroom 2k සහිත නිවසක් ආයතනික සේවක පිරිසකට හෝ තනි පවුලකට කුලියට දීමට ඇත.වාහන නැවත්වීම සදහා ඉඩපහසුකම්ද සහිතයි.

 • ID: 5960
 • Published: January 20, 2021
 • Last Update: January 20, 2021
 • Views: 532