මාලිද , (ගිරිදර) අඩක් නිමකල නිවස / dompe – malida land

W3VJ+WJ Wanaluwawa, Sri Lanka

Land Features

  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity
  • Price negotiable
  • Square land

Details

නිවස සෑලසුම් සහිතයි.
නිරවුල් ඔප්පු
ජලය සහිත ලිද
තෙකළා විදුලිය
මිල ගනන් කතා කරගත හෑක.
Hanwella , Domphe නගරාආසන්න

Plans

20221108_112538.jpg

  • ID: 10986
  • Published: November 13, 2022
  • Last Update: November 13, 2022
  • Views: 93