වටිනා කළු ගල් ඉඩම

Dompe, Sri Lanka
Rs 40,000,000

Land Features

  • 20 feet road

Details

බලපත්‍ර සහිත කළු ගල් අක්කර 2කි.
පොල් අක්කර 2කි

  • ID: 4985
  • Published: November 7, 2020
  • Last Update: November 7, 2020
  • Views: 260