හංවැල්ල-මල්වාන මාර්ගයේ අක්කර 3.5 පමණ ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

W29X+Q9 Seethawakapura, Sri Lanka
Contact for price

Land Features

  • 20 feet road

Details

හංවැල්ල-මල්වාන මාර්ගයේ අක්කර 3.5 පමණ ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.
ජලය, විදුලිය ඇත.
කර්මාන්ත ශාලාවකට හෝ ඉඩම් කැබලි කර විකිණීමට වඩාත් සුදුසුය.
විමසීම්: 0779033686

  • ID: 11604
  • Published: March 7, 2023
  • Last Update: March 7, 2023
  • Views: 21