පොල් ඉඩම

Rs 100,000

Land Features

  • Calm environment
  • Coconut land
  • Facing a paddy field

Details

සාරවත් පොල් වගාවක් සහිත ඉඩම.
නිරවුල් ඔප්පු.
අමතන්න 0761657979

  • ID: 5204
  • Published: November 29, 2020
  • Last Update: November 29, 2020
  • Views: 268